Arhive categorie: Articole

articole

ANUNŢ pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVARE

ȘI PROMOVARE  CULTURII TRADIŢIONALE GIURGIU

  ANUNŢ

 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează la sediul său din Str. Mircea cel Batrîn nr. 40, concurs pentru ocuparea (pe perioadă nedeterminată) a postului contractual de execuție vacant de paznic Tr. I. în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale  sunt:

 • studii generale sau studii medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine
 • fără condiții de vechime

   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

 • – 15 mai 2017  ora 1600 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • – 17  mai  2017– selecţia de dosare;
 • –  24  mai  2017 ora 1000 –proba scrisă;
 • – 29  mai  2017 ora 1000 – interviul.

Termen de depunere a dosarelor: 15.05.2017

Punctajul minim de promovare este de  50 puncte

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, str. Mircea cel Bătrân nr.40, tel.0246/215240.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

 

MANAGER,

Prof. CARMEN  MIHAELA  PEŢANCA

 

Anunț ocupare posturi Școala Populară

ANUNŢ

 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție expert pian, expert grafică și design și instructor pictură

      Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează la sediul său din Str. Mircea cel Batrîn nr. 40 concurs pentru ocuparea (pe perioadă determinată) a următoarelor posturi:

 1. Expert pian 1 normă
 2. Expert grafică – design ½ normă
 3. Instructor pictură ½ normă

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

i) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale  sunt:

 • Vechime în domeniu minim 5 ani
 • Absolvenți cu studii superioare de specialitate ( experți)
 • Absolvenți cu studii medii ( instructori)

         Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine  următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

 • – 06 septembrie 2016  ora 1600 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • – 09 septembrie 2016–selecţia de dosare;
 • –  14 septembrie 2016 ora 1000 –proba scrisă;
 • – 15 septembrie 2016 ora 1000 – interviul.

Termen de depunere a dosarelor: 06.09.2016

Media generală minimă pentru promovare la concurs este de 7,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, str. Mircea cel Bătrân nr.40, tel.0246/215240.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Noțiuni generale – teoria muzicii
 2. Noțiuni generale – istoria muzicii
 3. Istoria artei
 4. Noțiuni de bază de clasificare a culorilor , contrastelor de culoare și amestecuri de culori.

 

Concurs judetean de fotografie ”Reconstituiri…” – 1-14 iulie 2016

Regulament

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu organizează prima ediţie a Concursului județean de fotografie ”Reconstituiri…”
Scopul acestui concurs îl constituie promovarea culturii tradiţionale din judetul Vlașca prin imagini fotografice cu caracter etnografic din domeniul obiceiurilor tradiţionale, arhitecturii populare, costume populare, gospodărie tradiţională, meșteșuguri traditionale, portret.
1. Tematica concursului este fotografia ca document etnografic,
2. Nu sunt admise intervenţiile în fotografie sau fotografiile experimentale.
3. Se vor acorda premiile I, II, III precum şi 3 menţiuni.
4. Fiecare autor va putea participa la concurs cu maxim 5 fotografii, color sau monocrom.
5. Lucrările pot fi trimise prin posta (pozele vor fi restituite concurentilor la final) sau pe e-mail, în format jpg, avand dimensiunile de 1024 x 768 pixeli.
6. Pentru fiecare fotografie vor fi specificate:
• titlul lucrării;
• numele şi prenumele autorului (deținătorului);
• vârsta;
• instituţia pe care o reprezintă (acolo unde este cazul);
7. Tema din acest an va fi ”Nunta”, imaginile vor reda aspecte ale obiceiului de nuntă.
Termenul limită de primire a lucrărilor este vineri 1 iulie 2016 (data poștei). Vernisajul expoziției şi decernarea premiilor vor avea loc în data de 14 iulie, ora 12:00, la sediul Centrului Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la CJCPCT Giurgiu: tel/fax 0246.215.240 sau email: traditiigiurgiu@yahoo.com.

Festivalul judeţean ”Calusul ca pe Vlasca”

Regulament

 

Organizatori

Festivalul judeţean „Căluşul ca pe Vlaşca”, ediţia a XVIII-a, este organizat de C.J.C.P.C.T. Giurgiu.

Scopul Festivalului

Festivalul judeţean „Căluşul ca pe Vlaşca” îşi propune să revitalizeze şi să valorifice obiceiul de origine străveche reprezentat printr-un spectacol complex ce face parte din ciclul sărbătorilor legate de cultul solar. De asemenea, se doreşte punerea în evidenţă a jocului ritual al căluşului, caracterul spectacular şi nu în ultimul rând costumul tradiţional al căluşarului şi a măştii de mut.

Participarea

În cadrul festivalului pot participa toate formaţiile de căluşari din  judeţul Giurgiu, indiferent de vârstă şi de instituţia pe care o reprezintă.

Desfăşurarea

Festivalul se va desfăşura pe data de 7 iunie  2014. Începând cu ora 1000 va avea loc parada calusarilor1030 pe traseul Teatrul ”Tudor Vianu” – parcul ”Mihai Viteazul” unde va avea loc evoluția cetelor. În funcţie de posibilităţile financiare ale organizatorilor se pot acorda premii pentru performanţele culturale (Premiul special pentru evoluţia mutului, Premiul special pentru costumaţia mutului, Premiul special pentru păstrarea autenticităţii, Premiul special pentru cea mai tânără formaţie, Premiul special pentru originalitate, Premiul special pentru costumaţie, Premiul special pentru ritualuri specifice, Premiul special pentru evoluţia vătafului, Premiul special pentru realizarea coregrafică, Premiul special pentru păstrarea obiceiului, Premiul special pentru cea mai veche formaţie).