Category Archives: Articole

Selena Andreea Mărgean laureată la Festivalul internațional de folclor pentru tineri interpreți „Dor de cânt românesc”

În perioada 19-20 mai 2018, Selena Andreea Mărgean, elevă a Școlii Populare de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu la clasa de canto muzică populară , prof. Mihaela Țițeica, a participat la cea de a XIII-a ediție a Festivalului internațional de folclor pentru tineri interpreți „Dor de cânt românesc” de la Cumpăna, jud. Constanța.
Concursul s-a desfășurat pe 3 categorii de varstă, secțiunea I 6-10 ani, secțiunea II 10-14 ani și secșiunea III 14-18 ani. În concurs au intrat 60 participanți la toate cele 3 secțiuni din 34 localități din țară și Republica Moldova.
Selena a participat la categoria 10-14 ani unde a concurat cu 30 tineri talentați, reușind să impresioneze juriul, obținând premiul II.

IMG-20180521-WA0000 IMG-20180521-WA0001 IMG-20180521-WA0002 IMG-20180521-WA0003 IMG-20180521-WA0005 IMG-20180521-WA0006 IMG-20180521-WA0008 IMG-20180521-WA0014 IMG-20180521-WA0017 IMG-20180521-WA0020 IMG-20180521-WA0029 IMG-20180521-WA0033 IMG-20180521-WA0035 IMG-20180521-WA0037

Corul „Vlăsceanca” al Colegiului Național „Ion Maiorescu” premiat în Bulgaria

Sâmbătă, 12 mai 2018, corul „Vlăsceanca” al Colegiului Național „Ion Maiorescu” a fost prezent la Festivalul Concurs de Muzică Ortodoxă Popovo-Medovina, Bulgaria. Festivalul, aflat la prima ediție, a reunit în biserica din Medovina 15 formații corale de tineret și adulți din Bulgaria, România fiind reprezentată de corul colegiului. Prestația artiștilor a fost apreciată de un juriu de specialitate format din reprezentanți ai televiziunii din Sofia, realizatori de emisiuni radio, dirijori și compozitori. Corul „Vlăsceanca” a prezentat in concurs 3 piese religioase, obținând un Premiu Special și Locul II.
În după amiaza aceleiași zile, corul a fost invitat să evolueze în concertul de gală din catedrala Popovo, în prezența oficialităților locale și reprezentanților Mitropoliei.

IMG-20180514-WA0005 IMG-20180514-WA0004 IMG_9717 IMG_9711 IMG_9702 IMG_9667 IMG_9664 IMG_9659 IMG_9657 IMG_9623 IMG_9613 IMG_9608 IMG_9588

Anunt concurs paznic

anunt examen paznic

Festivalul național interconfesional de muzică corală religioasă cu participare internațională “Lumină din lumină”

afis i2

Festival internațional de folclor ”Pe marginea Dunării” 2017

                  REGULAMENT

Consiliul Judeţean Giurgiu prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează în perioada 27 – 28 iunie 2017 cea de a XXXIII-a ediție a Festivalului concurs internațional de muzică populară ”Pe marginea Dunării”.

SCOPUL
Festivalul îşi propune descoperirea şi promovarea celor mai talentaţi interpreţi de muzică populară, punerea în valoare a cântecului popular din diferite zone folclorice ale ţării și de peste hotare, precum şi a portului popular .
Această manifestare este deschisă interpreţilor amatori, solişti vocali de muzică populară.

PARTICIPAREA
La concurs sunt invitaţi să participe solişti vocali din toate zonele folclorice ale ţării dar și de peste hotare, având vârste cuprinse între 16-50 ani . Aceştia vor interpreta două cântece din care unul fără acompaniament muzical (doina sau baladă) specific zonei pe care o reprezintă şi un cântec cu acompaniament muzical.
Înscrierea se va face pe baza fişei de participare ce va fi trimisă până la data de 02.06.2017, data poştei la adresa : Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân Nr. 40, tel/fax: 0246 21.52.40, sau la adresa de mail: traditiigiurgiu@yahoo.com .
Simultan cu fişa de înscriere se vor transmite partiturile cu acompaniamentul pieselor muzicale pe care le vor interpreta (linia melodică şi armonia).

In data de 9.06.2017, începând cu ora 10 00, la Centrul Cultural „Ion Vinea”, va avea loc preselecția concurentilor. Concurenţii care vin de la mai mult de 150 de kilometri distanţă au asigurată cazarea gratuită. În acest sens,   toţi cei care doresc cazare înainte cu o zi de preselecţie, sunt rugaţi să anunțe la adresa de e-mail traditiigiurgiu@yahoo.com, pâna în data de 5 iunie 2017, altfel nu vor primi cazare în seara de 8 iunie 2017.
Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra „Lăutarii”, condusă de dirijorul Nicolae Botgros.
Festivalul concurs se va desfăşura după următorul program:
             Marți, 27 iunie 2017
– orele 10:00 – 14:00 – sosirea concurenţilor (sediul Centrului Cultural „Ion Vinea”);
– orele 10:00 – 13:30 –  repetiţii cu orchestra;
– ora 19:00 – spectacol concurs şi recital;
             Miercuri, 28 iunie 2017
–  ora 19:00 – gala laureaţilor și recital;
Cheltuielile de masă şi cazare în cele 2 zile de festival vor fi asigurate de către organizator, iar transportul va fi suportat de către concurenţi sau instituţiile pe care le reprezintă.

Concurenții care vor să repete cu orchestra, pot veni în data de 27 iunie  (nu se asigură cazare  pentru acea noapte).
Concursul se va desfăşura sub formă de spectacol cu public.
Aprecierea concurenţilor va fi făcută de către un juriu alcătuit din personalităţi din domeniu.
Hotărârea juriului privind atribuirea premiilor este irevocabilă.
Festivalul va fi transmis în direct de către o televiziune națională.

ANUNŢ pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVARE

ȘI PROMOVARE  CULTURII TRADIŢIONALE GIURGIU

  ANUNŢ

 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează la sediul său din Str. Mircea cel Batrîn nr. 40, concurs pentru ocuparea (pe perioadă nedeterminată) a postului contractual de execuție vacant de paznic Tr. I. în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale  sunt:

 • studii generale sau studii medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine
 • fără condiții de vechime

   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

 • – 15 mai 2017  ora 1600 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • – 17  mai  2017– selecţia de dosare;
 • –  24  mai  2017 ora 1000 –proba scrisă;
 • – 29  mai  2017 ora 1000 – interviul.

Termen de depunere a dosarelor: 15.05.2017

Punctajul minim de promovare este de  50 puncte

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, str. Mircea cel Bătrân nr.40, tel.0246/215240.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

 

MANAGER,

Prof. CARMEN  MIHAELA  PEŢANCA

 

Concurs național de pictură ”Hristos a înviat”

regulament Hristos a Înviat! 2017 regulament Hristos a Înviat! 20171 regulament Hristos a Înviat! 20172

Festival ”După datini colindăm!”

IMG_0351 IMG_0353 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0367 IMG_0369 IMG_0372 IMG_0375 IMG_0389 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0399 IMG_0402 IMG_0408 IMG_0410 IMG_0412 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0419 IMG_0420 IMG_0423 IMG_0426 IMG_0431 IMG_0434 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0473 IMG_0476 IMG_0477 IMG_0483 IMG_0486 IMG_0492 IMG_0498 IMG_0503 IMG_0518 IMG_0521 IMG_0531 IMG_0533 IMG_0543 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0559 IMG_0562 IMG_0566 IMG_0568 IMG_0570 IMG_0574 IMG_0583 IMG_0585 IMG_0592 IMG_0597 IMG_0606 IMG_0613 IMG_0615 IMG_0637 IMG_0650 IMG_0647 IMG_0656 IMG_0662 IMG_0666 IMG_0675 IMG_0677 IMG_0690

Spectacol folcloric Ruse, Bulgaria

IMG_9120 IMG_9123 IMG_9137 IMG_9141 IMG_9142 IMG_9143 IMG_9144 IMG_9146 IMG_9148 IMG_9149 IMG_9155 IMG_9157 IMG_9161 IMG_9163 IMG_9166 IMG_9167 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9171 IMG_9174 IMG_9189 IMG_9192 IMG_9199 IMG_9202 IMG_9203 IMG_9204 IMG_9207 IMG_9211

imagini festival ”In memoriam Marin Ghiocel” – prima zi

026 036 041 065 066 079 082 089 097 107 118 127 142 151 170 171 180 183 193 221 228 242 248 263 301 329 343 369

Webhosting & Webdesign