ANUNŢ pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVARE

ȘI PROMOVARE  CULTURII TRADIŢIONALE GIURGIU

  ANUNŢ

 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de paznic

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează la sediul său din Str. Mircea cel Batrîn nr. 40, concurs pentru ocuparea (pe perioadă nedeterminată) a postului contractual de execuție vacant de paznic Tr. I. în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale  sunt:

 • studii generale sau studii medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine
 • fără condiții de vechime

   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

 • – 15 mai 2017  ora 1600 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • – 17  mai  2017– selecţia de dosare;
 • –  24  mai  2017 ora 1000 –proba scrisă;
 • – 29  mai  2017 ora 1000 – interviul.

Termen de depunere a dosarelor: 15.05.2017

Punctajul minim de promovare este de  50 puncte

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, str. Mircea cel Bătrân nr.40, tel.0246/215240.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

 

MANAGER,

Prof. CARMEN  MIHAELA  PEŢANCA

 

FESTIVALUL NAȚIONAL INTERCONFESIONAL DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ “Lumină din lumină”

REGULAMENT

Organizatori

Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în colaborare cu Centrul Cultural ”Ion Vinea”, organizează  Festivalul național interconfesional de muzică corală religioasă cu participare internațională “Lumină din lumină”, ediţia a VIII-a, 14 mai 2017.

Scopul

Festivalul îşi propune stimularea activităţii artistice interpretative corale în general și promovarea unui repertoriu religios de calitate în special, precum şi asigurea cadrului de afirmare pentru formaţiile corale existente.

Deoarece festivalul este non-competitiv, sunt invitate să participe la această manifestare coruri și formații corale de amatori indiferent de varstă și  confesiune .La invitația organizatorilor, la festival pot participa și formații corale profesioniste.

Desfăşurarea

Repertoriu prezentat va cuprinde 3 lucrări de factură  religioasă din creaţia românescă sau universală.  Organizatorii vor acorda plachete și diplome de participare tuturor formaţiilor corale prezente în festival.

Festivalul se va desfăşura în sala de concert a Ateneului ”Nicolae Bălănescu” cu începere de la ora 17 00 .

Confirmările de participare se vor face până la data de 28 aprilie 2017, pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Str. Mircea cel Bătrân nr. 40, cod 080036, Giurgiu, tel./fax 0246.215.240 sau e-mail traditiigiurgiu@yahoo.com.

Relații suplimentare: Carmen Mihaela Pețanca – director festival : tel. 0766.930.616,

Lucica Damian – referent : tel. 0736.659.634