Anunț ocupare posturi Școala Populară

ANUNŢ

 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție expert pian, expert grafică și design și instructor pictură

      Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează la sediul său din Str. Mircea cel Batrîn nr. 40 concurs pentru ocuparea (pe perioadă determinată) a următoarelor posturi:

 1. Expert pian 1 normă
 2. Expert grafică – design ½ normă
 3. Instructor pictură ½ normă

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

i) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale  sunt:

 • Vechime în domeniu minim 5 ani
 • Absolvenți cu studii superioare de specialitate ( experți)
 • Absolvenți cu studii medii ( instructori)

         Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine  următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

 • – 06 septembrie 2016  ora 1600 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • – 09 septembrie 2016–selecţia de dosare;
 • –  14 septembrie 2016 ora 1000 –proba scrisă;
 • – 15 septembrie 2016 ora 1000 – interviul.

Termen de depunere a dosarelor: 06.09.2016

Media generală minimă pentru promovare la concurs este de 7,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, str. Mircea cel Bătrân nr.40, tel.0246/215240.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Noțiuni generale – teoria muzicii
 2. Noțiuni generale – istoria muzicii
 3. Istoria artei
 4. Noțiuni de bază de clasificare a culorilor , contrastelor de culoare și amestecuri de culori.